El futur urbanístic de Cornellà, millor si el parlem

El grup municipal d’ICV-EUiA va presentar la setmana pasad al•legacions al Pla d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM) per fer-lo més modern i participatiu. D’entre altres coses les al•legacions que hem presentat  pretenen transformar el PAUM en una eina de modernització urbanística de la ciutat, que consolidi un model de ciutat consensuat no només entre grups polítics sinó també tenint en compte l'opinió del conjunt d’agents socials i la ciutadania. Us adjunto un resum del que proposem.
Al Ple del passat mes de setembre es va acordar "sotmetre a informació pública la reformulació de l'antic Pla General Metropolità (PGM) i el nou Pla d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM), com a eina que temporitzi el desenvolupament del PGM sobre el territori".
En aquest període d'informació pública s'admeten les al·legacions o aportacions que els agents socials presents al territori puguin presentar per tal de millorar i fer un instrument compartit de la planificació del territori municipal. I és amb aquest esperit amb que ICV-EUiA ha presentat un conjunt d'al·legacions que pivoten en tres eixos fonamentals:
1. MAJOR VISIÓ DE FUTUR. Incloure en la tramitació d'aquestes dues eines de planificació urbana de la ciutat una visió molt més àmplia que tingui en compte les potencialitats de creixement de la ciutat, atesa la situació actual i el canvi de model productiu i econòmic al ens avoca l'esgotament d'un model basat únicament en la industria i la construcció.  En aquest sentit ICV-EUiA demana que la transcripció i modificació del PGM i el PAUM es tramitin per separat, per tal de poder donar en els respectiu tràmits una major projecció de futur a aquests Plans, per tal que puguin orientar la configuració de la ciutat a mig i llarg termini i no es centrin únicament a donar solucions ràpides problemes actuals.
2. MODEL ALTERNATIU DE CREIXEMENT. El grup municipal d'ICV-EUiA incorpora propostes de creixement alternatiu de la ciutat a les voreres de la B-23 (Carretera de Sant Boi). Aquests terrenys en el que inicialment es planifica un important Parc Immobiliari, des d'ICV-EUiA proposem que es revisi la planificació feta en 2007 arran del canvi brusc que ha patit el Mercat Immobiliari arreu del territori, així com també cal veure si aquestes actuacions previstes responen a les necessitats reals d'habitatge de la ciutat en l'actualitat i amb previsió de futur. També es proposa que part d'aquests terrenys es puguin incorporar al Parc Agrari del Baix Llobregat, atenent que aquest està actualment en procés de revisió. També cal, debatre i incorporar de manera prioritària la remodelació de l'activitat industrial incorporant agents que ja treballen en aquest àmbit, com Innobaix, la Taula per la reindustralització del país o el propi CitiLab com a referent  en noves tecnologies a la comarca.
3. MAJOR PARTICIPACIÓ EN LA DEFINICIÓ DE LA CORNELLÀ DEL 2020. Des d'ICV-EUiA considerem molt important que la tramitació d'aquestes eines de planificació territorial ampliïn el seu procés de tràmit per tal de poder sotmetre'ls a processos de participació ciutadana atenent que recentment la ciutat s'ha dotat, per exemple, d'un Consell de Ciutat que ha de servir entre d'altres moltes coses per poder decidir sobre aspectes centrals de planificació de la ciutat. En aquest procés de participació cal que la ciutadania de Cornellà pugui expressar-se sobre elements tant importants com equipaments que s'establirà a l'actual cinema PISA, zones verdes (usos i titularitat) situació i propostes per dinamitzar els eixos comercials locals, regulació de l'oci nocturns o situació de l'accessibilitat a la ciutat.
Per tal que pugeu llegir de manera més àmplia el conjunt d'al·legacions presentades pel grup municipal d'ICV-EUiA, adjuntem l'escrit complert d'al·legacions presentat. http://www.iniciativa.cat/media/news/42454/Al.legacions_MPGM_i_PAUmcornllICVEUiA.pdf

Comentaris