La solució educativa de Cornellà és tenir una zona única?

El proppassat Ple de l'Ajuntament el Partit Popular va proposar una moció perquè Cornellà garantís el "dret d'elecció de centre escolar del pares" promovent una Zona Única de matriculació. Aquesta moció fou esmenada pel PSC i quedà redactada així: "Que l'Ajuntament sol.liciti a la Generalitat de Catalunya que es consideri prioritàriament la possibilitat de tenir zona única per a la preinscripció educativa en les etapes d'infantil i de primària a la nostra ciutat."

Us recomano que llegiu l'acta de la sessió del Ple, per saber els arguments d'uns i altres, en especial de l'equip de govern, però en resum cal dir que PSC, PP i CiU hi van votar a favor. ICV-EUiA, després de demanar la retirada de la moció i de l'esmena, hi vam votar en contra. Per què? Perquè ni entenem l'objectiu d'aquesta modificació ni compartim el procés pel qual s'arriba a aquest acord. 
Que defensem ICV-EUiA? El Dret a l'Educació com un dret de totes les persones, com un dret humà. Un dret que en especial cal garantir per la Infància i l'Adolescència, treballant per la qualitat del Servei Públic Educatiu, per generar Igualtat d'Oportunitats educatives en l'escola, per buscar l'èxit escolar i per construir barris socialment justos i cohesionats. Un dret a l'educació que està per damunt de la lliure elecció de centre dels pares.

Apostem doncs, com molta altra gent, per una educació de qualitat i de proximitat, que podríem concretar en que volem que cada infant de Cornellà pugui anar a una escola del barri, pública i de qualitat, on aprendre, amb els nens i les nenes amb qui conviu diàriament al seu barri, a ser persones autònomes amb possibilitats.

Crec, que objectivament, el que únicament s'aconsegueix amb una zona de preinscripció és que qualsevol alumne de Cornellà pugui triar qualsevol escola de la ciutat com a primera opció, eliminant-se de "facto" els punts que s'atorgaven per proximitat al centre escolar. L'Ajuntament doncs, en la línia del que ha fet els darrers 20 anys, es torna a treure del mig, inhibeix en matèria de matriculació. L'Alcalde i el seu equip de govern consideren, erròniament, que no tenen competències. 

Cal saber que a Cornellà en aquests moments existeixen 2 zones de preinscripció que queden definides per la via del tren de RENFE. Les escoles dels barris que queden per "damunt la via" ( Pedró, Gavarra i Sant Ildefons) són una zona, i els de "sota la via" (Fontsanta-Fatjó, Centre, Riera i Almeda) l'altre. http://nou.cornellaweb.com/ca/EducacioInfantilIPrimaria.asp

Quins problemes té aquest sistema de 2 zones? Algú del govern o del PP ho ha estudiat i plantejat allà on toca; al Consell Escolar Municipal? M'atreviria a dir que no. 

No hauria calgut, doncs, abans de fer cap moció haver-se preguntat quins problemes educatius té Cornellà i com es generen? I, sobretot, no hauria calgut saber què en pensen els/les professionals de l'educació? No importa la seva opinió? Quin paper juga llavors el Consell Escolar? I la Comissió de Matriculació o la de Planificació Escolar?

Crec que només després d'haver-se fet aquestes preguntes i de tenir algunes respostes s'ha de plantejar si la zona única forma part de les solucions.

De moment, amb les dades de matriculació de Cornellà a la mà, podem treure només algunes conclusions. 

1. Les 2 zones de preinscripció generen una important mobilitat voluntària o involuntària de nens i nenes entre escoles dels extrems de la ciutat; Fontsanta a Almeda, de Pedró a Sant Ildefons. 
2. Com més grans són les zones d'escolarització més fàcilment es fomenta la competència entre les escoles i alhora "la guetització" per fases d'aquelles escoles amb menys recursos o pitjor "fama". Recordem que no totes les escoles parteixen de la mateixa posició inicial; instal.lacions, ubicació, equip educatiu, alumnat,...

En la meva experiència com educador a diferents municipis del Baix, el Barcelonès i el Vallés les propostes de zona única que he conegut sempre han buscat aconseguir un d'aquest dos objectius: Millorar la repartició entre més escoles d'alumnes amb necessitats educatives especials per raó d'origen, discapacitat o necessitats socials (molt interessant) o aconseguir major demanda de les escoles millor ubicades, o amb millor fama que sovint són concertades. Per tant, la zona única pot ajudar en situacions de pressió demogràfica i de molt alumnat amb necessitats educatives i sobretot pot ajudar a que millorin els comptes de les "considerades millors" escoles, algunes de les que fan "negoci" amb l'educació. Cal recordar que l'arribada d'infant estrangers al sistema educatiu de Cornellà s'ha frenatexponencialment, i que Cornellà no té ni voluntat ni capacitat per garantir la repartició dels alumnes amb necessitats educatives especials entre la vintena d'escoles públiques i concertades de la ciutat.

La pregunta llavors és per què es proposa la zona única? I, per què es proposa ara? Cal fer-ho ja? A dos mesos de l'inicia de la preinscripció escolar? hummmm

Moltes preguntes sense resposta no? Per això no hem votat a favor de la Zona Única. Ningú ens ha convençut de que la Zona Única grantirà el dret a l'educació de qualitat de tots els nens i nenes de Cornellà. 

Comentaris