Més contractació social a les obres del PLAN E

ICV presentem una moció al Ple Municipal per incorporar clàusules socials a la contractació de les obres del Plan E. considerem que cal aprofitar l’increment d’activitat pública que el Fons Estatal per l’ocupació i la sostenibilitat local de l’estat pel 2010 per millorar la contractació de joves i majors de 45 anys de Cornellà.

Per ICV la situació de crisi i la destrucció de llocs de treball a la nostra ciutat està afectant de forma especial per una banda a la població juvenil, ja que en el darrer trimestre l’atur dels menors de 25 anys ha crescut més d’un 13%, i per altra banda, la població superior a 40 anys que ha patit al darrer trimestre un repunt de l’atur per sobre de la població juvenil situant-se l’augment en un 17%. Aquesta situació suposa l’augment absolut de més 2000 aturats en el darrer any, i en més de 7000 en els darrers dos anys.

Per això, la moció que presenta ICV en aquest Ple de Desembre busca que les empreses d’Iniciativa Social tinguin preferències en la contractació dels projectes per un costat, i per l’altre fer una reserva de llocs de treball perquè siguin ocupats per:

 joves menors de 30 anys que no han accedit mai al mercat laboral, siguin beneficiaris de la renda mínima d'inserció o siguin aturats de llarga durada. Ampliar a persones majors de 40 anys en situació d’atur superior als 6 mesos (perfil més problemàtic actualment per les situacions d’exclusió en què poden derivar)

 persones incloses en algun dels col•lectius dels programes municipals de foment de l’ocupació.

 dones amb situació de difícil inserció laboral.

Comentaris